Квалификационен курс за “Съдебни експерти (вещи лица, оценители) за оценка на стопанско имущество”

Квалификационен курс за “Съдебни експерти (вещи лица, оценители) за оценка на стопанско имущество”

Курсът е предназначен за всички, които желаят да придобият теоретични и практически умения по съдебни експертизи. Обучението на съдебни експерти е предназначено за завършили минимум средно образование и по-висока степен (бакалавър или магистри). Завършилите успешно обучението получават: теоретични и практически умения да изготвят експертизи познания и квалификация за разбиране и работа с нормативна уредба На…

Квалификационен курс за “Контрольори по качеството на хранителни продукти на митници, тържища и пазари”

Квалификационен курс за “Контрольори по качеството на хранителни продукти на митници, тържища и пазари”

Курсът е ориентиран към българското и европейското законодателство, контрол на храните от животински произход. Подходящ е за бакалаври или магистри. Завършилите обучението получават: познания и квалификация за разбиране и работа с българската и европейската нормативна уредба при контрола на храните контрол на храните от животински произход системи и наредби относно безопасността на храните На завършилите…

Квалификационен курс по “Съдебни експертизи”

Квалификационен курс по “Съдебни експертизи”

Курсът е предназначен за всички, които желаят да придобият теоретични и практически умения по съдебни експертизи. Модули на курса: съдебномедицински експертизи експертиза на екологичните въздействия върху природата и човека съдебни криминалистически експертизи На всички завършили се издава диплома за квалификация от МОН. Условия за участие в курса: Всеки с интерес към теорията и практиката за…

Квалификационен курс за “Защита на класифицирана информация”

Квалификационен курс за “Защита на класифицирана информация”

Курсът и учебната програма са предназначени за студенти от различни специалности, свръзани със защитата на информацията, както за длъжностни лица и за всички служители, работещи с класифицирана информация по ЗЗКИ. Учебната програма включва запознаване с: основни понятия в сферата на защитата на класифицирана информация нормативна уредба видовете класифицирана информация и подходите за тяхното изучаване и…

Квалификационен курс за “Защита на личните данни”

Квалификационен курс за “Защита на личните данни”

Обучението е предназначено за студенти от различни специалности, свързани със защита на информацията, както и за длъжностни лица по ЗЛД и за всички служители на администратори на лични данни. Програмата на курса включва: законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща достъпа и защитата до класифицирана информация и до лични данни разглеждане влиянието на основните проблеми в…

Следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Курсът по здравен мениджмънт е предпазначен за бакалаври или магистри, които имат желание да се развиват в системата на здравеопазването. Завършилите успешно обучението получават: Теоретични и практически умения да ръководят лечебни заведения за извън болнична и болнична помощ Познания и квалификация за участие в управлението и развитието на здравеопазването Умения да ръководят хора и екипи…

Квалификационен курс за управление и развитие на човешките ресурси

Квалификационен курс за управление и развитие на човешките ресурси

Курсът и учебната програмата са предназначени за студенти от различни специалности, които имат желание и намерение да работят в областта на човешките ресурси. Учебната програма включва: системи и школи за управление на човешките ресурси мотивационни стратегии и мотивационни лостове за управление и развитие на човешките ресурси лидерски и ръководни стилове на управление изграждане, управление и…

Онлайн обучение “Въведение в счетоводството”  oт Accounting academy

Онлайн обучение “Въведение в счетоводството” oт Accounting academy

Курсът е безплатен и представлява подготвително обучение за цялостната програма по Оперативно счетоводство и ТРЗ към Счетоводната академия. Краят се възнаграждава с квалификация и правоспособност на оперативен счетоводител. Основни теми в курса: основни средства, оборотни средства и баланса на предприятието дефиницията и видовете активи на предприятието обороти на счетоводната сметка, видове обороти и сборове на…

Обучение “Икономист” с организатор ОБЦ Хермес

Обучение “Икономист” с организатор ОБЦ Хермес

Образователният бизнес център “Хермес” организира онлайн обучение за придобиване на квалификация по професията икономист. Събитието ще се проведе от 25 януари до 17 март 2022 г. Основни теми в курса: Икономика и управление на предприятието Счетоводство на предприятието Бизнес планиране Човешки ресурси Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация…

Обучение за студенти по право на тема “5-те гражданскоправни казуса, които трябва да решим, за да успеем на изпит” от ЛексАрт

Обучение за студенти по право на тема “5-те гражданскоправни казуса, които трябва да решим, за да успеем на изпит” от ЛексАрт

Онлайн платформата предлага богат избор от обучение за студенти по право и правни науки. Обучението за петте казуса е подходящо за студенти, които се подготвят за държавен изпит по Гражданскопрвани науки, за придобиване на юридическа правоспособност и др. Обучението стартира на 12 февруари 2022 г. с продължителност от 10:00 до 16:00 ч. в присъствена зала….