|

МОН обявява конкурс за предварителен подбор за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за 2021-2022 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани – студенти в български държавни висши училища, кандидати за стипендии за обучение в чуждестранни висши училища.

МОН има готовност да обявява и допълнителни конкурси за отпускане на стипендии за обучение на български студенти в чужбина съгласно новоподписани спогодби или предоставени едностранно от чуждестранни институции.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са български граждани.
  • Да са студенти през учебната 2020-2021 г. в български държавни висши училища в редовна форма на обучение, които не са в първата или в последната година на обучението си или които са записани за обучение в първи курс за придобиване на степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” или “магистър”;
  • Да са положили успешно всички изпити по учебен план към датата на конкурса с успех от завършените семестри не по-нисък от “добър” (4.00).
  • Да не са навършили 30 години към датата на конкурса.
  • Да владеят писмено и говоримо работния език.

Краен срок: Документите се подготвят на бълг. език и се подават в деловодството на МОН до 05.02.2021 г. включително.

Източник: МОН

Повече информация: прочети тук.

Similar Posts